See English Version

    فرمت پوستر

    پوستر خود را طوری طراحی کنید که خواندن آن آسان باشد و شامل برخی از تصاویر یا نمودارها باشد. بالای پوستر را برای عنوان و نام و وابستگی نویسندگان اختصاص دهید. به یاد داشته باشید مخاطبان ممکن است برای خواندن پوستر شما یک بازه زمانی کوتاه داشته باشند.

    تمام پوسترها باید براساس چکیده ارسال شده توسط کمیته علمی پذیرفته شوند.

    نکته : آماده کردن فرمت پوستر، برای مقالاتی میباشد که پذیرش آنها به صورت پوستر بوده و نویسنده مقاله به صورت حضوری در کنفرانس حضور خواهند داشت.