See English Version

ORCID-open researcher and contributor ID


با توجه به پراکندگی انتشارات محقق در نمایه نامه های استنادی و پایگاه های اطلاعاتی علمی و به منظور اختصاص یک شماره شناسایی به کلیه مدارک یک نویسنده با نوشتار و یا املای متفاوت و در نهایت بازیابی تعداد کل مقالات فرد به صورت یکجا ایجاد پروفایل مجازی به عنوان راه حل پیشنهادی در نشر فعالیت های علمی پژوهشگر معرفی شده است.

که یکی از کاملترین و شناخته شده ترین آنها در سطح بین المللی پروفایل شخصی ORCID  همراه با کد اختصاصی آن میباشد.

این کد شامل 16 حرف و کاراکتر اعداد است که به صورت انحصاری به یک محقق داده می شود که به صورت بی همتا قابل شناسایی می باشد، این کد شباهت زیادی به DOI دارد با این تفاوت که DOI  تنها به مقالات اختصاص میابد.

تمام افراد از جمله محققان، دانشجویان و اساتید هیات علمی میتوانند در پرتال WWW.ORCID.ORG به صورت رایگان صبت نام کرده و اطلاعات خود را در زمینه های تحصیلی ، بیوگرافی ، مقالات و کتاب تکمیل کنند.

یکی از مهمترین ویژگی های کد ORCID  امکان اتصال به پایگاه های معتبر از جمله ISI , SCOPUS, RESEARCHGATE میباشد

با توجه به پراکندگی انتشارات محقق در نمایه نامه های استنادی و پایگاه های اطلاعاتی علمی و به منظور اختصاص یک شماره شناسایی به کلیه مدارک یک نویسنده با نوشتار و یا املای متفاوت و در نهایت بازیابی تعداد کل مقالات فرد به صورت یکجا ایجاد پروفایل مجازی به عنوان راه حل پیشنهادی در نشر فعالیت های علمی پژوهشگر معرفی شده است.

که یکی از کاملترین و شناخته شده ترین آنها در سطح بین المللی پروفایل شخصی ORCID  همراه با کد اختصاصی آن میباشد.

این کد شامل 16 حرف و کاراکتر اعداد است که به صورت انحصاری به یک محقق داده می شود که به صورت بی همتا قابل شناسایی می باشد، این کد شباهت زیادی به DOI دارد با این تفاوت که DOI  تنها به مقالات اختصاص میابد.

تمام افراد از جمله محققان، دانشجویان و اساتید هیات علمی میتوانند در پرتال WWW.ORCID.ORG به صورت رایگان صبت نام کرده و اطلاعات خود را در زمینه های تحصیلی ، بیوگرافی ، مقالات و کتاب تکمیل کنند.

یکی از مهمترین ویژگی های کد ORCID  امکان اتصال به پایگاه های معتبر از جمله ISI , SCOPUS, RESEARCHGATE میباشد